Marek Gajewski – firma „Edukacja”

mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych

Firma „Edukacja” powstała, aby tworzyć nowoczesne narzędzia do poszerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa narodowego i wojskowości. Nazywam się Marek Gajewski i jestem założycielem tego projektu. Doświadczenie zawodowe zdobyłem w wojsku polskim, jako wykładowca akademicki oraz urzędnik w administracji rządowej. Wśród szkoleń dostępnych na rynku obecnie brakuje kompendium wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, stąd moja inicjatywa. Studenci, przedsiębiorcy oraz pasjonaci potrzebują rzetelnego źródła oraz profesjonalnego mentora, który odsłoni tajniki wiedzy o cyberbezpieczeństwie i militariach.

Pracowałem ze studentami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie.
Moje publikacje zostały wydane między innymi w Przeglądzie Historyczno –Wojskowym; Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica oiraz Zeszytach Naukowych Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.
Obecnie dostępne dla Państwa Kursy to: Walka Informacyjna, Historia Wojskowości, Administracja Bezpieczeństwem Narodowym, Współczesne militarne bezpieczeństwo globalne.

 

Moje ważniejsze publikacje:

 • Planowanie strategiczne i operacyjne w Polsce w latach 1926-1935, Archiwum UJ dok.2004/189.
 • Wojskowo-polityczne aspekty rozpadu bipolarnego podziału świata, (w) Państwo, prawo bezpieczeństwo i edukacja w obliczu zagrożeń XXI wieku, red. nauk. A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski, t. I, Nisko 2014, s, 271-302.
 • Rola i znaczenie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej w kreowaniu polityki bezpieczeństwa państwa,(w:)Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa i politologii, red. A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera, Kraków 2011, s. 316-341.
 • Stosunek państw stron Układu Warszawskiego do wydarzeń w Polsce 1980-1981(w:) Polityka obronna Polski i jej Siły Zbrojne w latach 1981-1989, t. III red. nauk, C. Skuza, W Wróblewski, Szczecin 2006.
 • Polityka wewnętrzna Polski w latach 1970-1980, (w:) Polityka obronna Polski i jej Siły Zbrojne w latach 1981-1989, t. II red. nauk. C. Skuza, W.Wróblewski, Szczecin 2006.
 • Działania specjalne w dobie współczesnej (w:) Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. nauk. W. Gizicki, Lublin 2015, s. 35-56.

   

Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych:

 • Planowanie strategiczne i operacyjne w Polsce w latach 1926-1935, Dzieje Najnowsze 37/2, Warszawa 2005, s. 149-156
 • Rozważania gen. Kazimierza Sosnkowskiego na temat wyższego dowodzenie i organizacji tyłów armii. Pro Memoria 19 (17) 2006 (opracowanie źródłowe)
 • Dywizja Piechoty Legionów w pierwszej fazie bitwy nad Niemnem, (W:) Przegląd Historyczno – Wojskowy, nr 4, Warszawa 2004, s. 47- 66
 • Marszałek Józef Piłsudski o mobilizacji (o pracowanie źródłowe), Przegląd Historyczno – Wojskowy Nr 1(211), Warszawa 2006, s. 101-106. Przyczynek do dziejów ruchu ludowego na Pomorzu Zachodnim Przegląd Zachodniopomorski, 2007 s
 • Rola i znaczenie administracji w pozamilitarnym systemie obronnym, Czynniki kształtujące organizację i funkcjonowanie administracji publicznej Zbiór studiów Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego nr 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2012,s. 163-178
 • Postępowanie sprawdzające jako element systemu bezpieczeństwa państwa, (w:) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensi Studia Politologica
 • Polska polityka wojskowa w początkach XXI wieku (w:) Annales Uniwersitatis Pedagogicea Cracoviensis, Studia Politologica XII, Kraków 2014, s.187- 231
 • Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów panelowych
 • Recenzja wydawnicza monografii: Kura Agnieszka, „Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa u progu XXI wieku”, wydawnictwo SZTAFETA, Stalowa Wola 2016
 • Recenzja wydawnicza monografii: Sławińska Sylwia, „Masowe przemieszczanie ludności a bezpieczeństwo Polski na początku XXI wieku”, wydawnictwo SZTAFETA, Stalowa Wola 2020
 • Łącznie 65 recenzji prac licencjackich, które powstały w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie oraz w Państwowej Wyższej Szkle Zawodowej, następnie Akademii im. J. z Paradyże w Gorzowie Wielkopolskim
 • Plan operacyjnego funkcjonowania Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie – dokument niejawny
 • Karty realizacji zadań operacyjnych – dokumenty niejawne
 • Polityka i procedury bezpieczeństwa teleinformatycznego w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, współautor mgr inż. Roman Perliński.

 


Oferta