Kursy edukacyjne

ludzie słuchający wykładu

Interesujesz się bezpieczeństwem narodowym albo wojskowością? Zobacz kursy edukacyjne dostępne na platformie internetowej. Obecnie dostępne są zagadnienia: historia wojskowości, administracja bezpieczeństwa narodowego, współczesne bezpieczeństwo militarne oraz walka informacyjna. Program został opracowany w oparciu o aktualne publikacje naukowe, wytyczne kształcenie na uczelniach wyższych oraz własne obserwacje zauważone we współczesnym społeczeństwie. Cykl szkoleniowy poświęcony jednemu obszarowi tematycznemu zajmuje ok. 100-200 godz. Wykłady i ćwiczenia przygotowuję z myślą o studentach oraz pracownikach: służb mundurowych, dyplomatach i urzędnikach państwowych. Zachęcam do przeczytania szczegółowego planu zajęć.

Szkolenia obronne

Organom i przedsiębiorcom na których spoczywa obowiązek prawny organizacji i prowadzenia szkoleń obronnych proponujemy szeroką współpracę w rzeczonym zakresie. Nasz główny atut to zespół wykładowców posiadających dużą wiedzę merytoryczną i praktykę.

Oferta obejmuje:
• Przygotowanie wykładów i ich przeprowadzenie;
• Opracowanie i przeprowadzenie ćwiczeń grupowych;
• Organizacja zabezpieczenia logistycznego szkolenia, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy. 

 Zakres przygotowań logistycznych, formę prowadzenia zajęć, opracowanie programu szkolenia regulujemy umową zawieraną z każdym zleceniodawcą odrębnie. 

 

 

Walka Informacyjna


nicowane. W sferze wojskowej rozpatrywana jest jako atak i obrona.

Atak na różnorodne formy przepływu i kształtowania informacji, w celu uzyskania efektów pożądanych przez atakującego. Natomiast obrona polega na pozbawieniu siły i dynamiki ataku. Podobnie rzecz ma się w biznesie. Zwłaszcza w procesie lansowania nowych produktów, gdzie strona wprowadzająca zamierza pozyskać jak najszersze grono potencjalnych nabywców, natomiast firmy konkurencyjne w danej branży obniżyć do minimum skuteczność konkurenta.

Na te i inne problemy postaramy się dać odpowiedź. Wystarczy tylko wybrać ten rodzaj kursu i uczestniczyć w zajęciach. Do państwa dyspozycji będzie zespół wykładowców, którzy są nie tylko wybitnymi teoretykami przedmiotu ale i praktykami.

Do kogo głównie adresujemy ten kurs?

Przede wszystkim do tych z państwa którzy muszą się zmierzyć z problemem zawodowo – pracodawca wymaga, na studiach nie uczono, czyli potwierdzamy konieczność ustawicznego kształcenia. Dla studentów ostatnich lat studiów magisterskich i licencjackich, którzy uważają, że umiejętność poruszania się w skomplikowanej problematyce walki informacyjnej może przynieść wymierne korzyści. Inaczej mówiąc: młodych dziennikarzy i kandydatów do tego zawodu; specjalistów od bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, urzędników państwowych i samorządowych, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego, tych którzy stawiają pierwsze kroki w służbie dyplomatycznej, osoby parające się zawodowo politykę, żołnierzy, a także tych, którzy zamierzają powiązać swoją karierę z wojskiem, służbami specjalnymi, Strażą Graniczną i oczywiście wszystkich tych, których interesuje problematyka.

PODSTWA PROGRAMOWA

Temat wykładu-ćwiczenia  Wykład  Ćwiczenie  Razem
 Pojęcie walki informacyjnej  10  10
 Ochrona informacji niejawnych 20  25 
 Propaganda jako środek walki 15  15 
 Podstawy walki psychologicznej 20  25 
 Cyberprzestrzeń i jej bezpieczeństwo 15  10  25 
 Media jako środek walki informacyjnej 20  20 
 Rozpoznanie wojskowe 15  15 
 Informacja w społeczeństwie opartym na wiedzy 10  10 
 Metody walki informacyjnej 15  10  25 
Metodyka analizy informacji 15 10 25
Informacja w biznesie i jej ochrona 15 5 20
RAZEM 170 45 215

Przeczytaj, przemyśl, skontaktuj się
Kurs kończy się egzaminem, którego formę przedstawia kierownik kursu
Nie trać czasu na zbędne dojazdy, oszczędzaj swoje pieniądze, pobieraj naukę on-line

Historia Wojskowości


Historia wojskowości wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina naukowa z szerokiej gamy historii powszechnej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Fakt ten nierozerwalnie związany jest z Uniwersytetem w Berlinie natomiast personalnie z osobą prof. Hansa Delbrücka. Jego nauczyciel profesor Leopold von Ranke mawiał wprost, że wojskowość nie należy do uniwersytetu, pruska szkoła historyczna stała na stanowisku że przeszłe wojny, bitwy i kampanie powinny być badane przez wojskowych, miały wiec jedynie służyć potrzebom wojska, a ściślej rzecz biorąc, rozwijać i kształtować osobowość wyższych oficerów, absolwentów szkoły sztabu generalnego.

Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmował jego uczeń Hans Delbrück, który uważał, że badania historyczno - wojskowe obejmują nie tylko analizy strategii, taktyki, przebiegu bitew, rozwoju środków walki, ale są pochodną ekonomii, stosunków międzynarodowych, polityki i innych zjawisk obecnych w życiu narodów będących stronami konfliktu zbrojnego (wojny). Również zauważył, że dzieje wojen i wojskowości są nie tylko domeną badań i dociekań uniwersyteckich, ale również dobrze funkcjonują w sferze społecznej, co dziś, szczególnie w dobie przekazu internetowego jest widoczne. Można znaleźć wiele stron poświęconych tej problematyce, których poziom merytoryczny jest bardzo zróżnicowany, najczęściej słaby. Proponujemy Państwu obszernego kursu, mający na celu pokazanie rzeczywistości wojskowo – historycznej, wolnej od jakiejkolwiek ideologizacji i potrzeb politycznych. Prowadzenie poszczególnych przedmiotów powierzamy wysokiej klasy specjalistom. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy studentów historii, bezpieczeństwa narodowego, żołnierzy a także tych, którzy zamierzają nimi zostać, oraz wszystkich, którzy zamierzają zgłębić posiadaną wiedzę historyczno – wojskową.

PODSTWA PROGRAMOWA

   Blok tematyczny - okres  wykład  ćwiczenie  Razem
 Sztuka wojenna i wojskowość doby antycznej 28  34
 Wybrane zagadnienia wojskowości epoki średniowiecza 10 
 Wojskowość i sztuka wojenna epoki nowożytnej 12  16 
 Wojny rewolucyjnej Francji - epoka napoleońska 16  22 
 Wojny europejskie drugiej połowy XIX w. Wojna secesyjna 
 Pierwsza wojna światowa 30  14  44 
 Dwudziestolecie międzywojenne 10 
 Druga wojna światowa 30  14  44 
 Zimna wojna, wybrane wojny i konflikty zbrojne 15  21 
10 Podsumowanie 151 56 207

Przeczytaj, przemyśl, skontaktuj się
Kurs kończy się egzaminem, którego formę przedstawia kierownik kursu
Nie trać czasu na zbędne dojazdy, oszczędzaj swoje pieniądze, pobieraj naukę on-line

Administracja Bezpieczeństwa


Kurs z zakresu administracji bezpieczeństwa adresowany jest dla obecnych i przyszłych pracowników administracji wojskowej, rządowej i samorządowej. Zapraszamy również pracowników innych niż administracja podmiotów, dla których nabyta podczas kursu wiedza stanowić będzie poszerzeniem posiadanych kwalifikacji bądź ich rozszerzeniem.

Zaproponowana przez nas podstawa programowa kursu pozwala po jego ukończeniu na swobodne poruszanie się w problematyce administrowania bezpieczeństwem na różnych poziomach oraz nabycie umiejętności praktycznych, pozwalających na sporządzanie dokumentów w rzeczonym obszarze.

Zajęcia prowadzą osoby posiadający bardzo dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

PODSTWA PROGRAMOWA

   Przedmiot  Wykłady Ćwiczenia   Razem
1  Wstęp do prawoznawstwa 20 0  20
 Podstawy prawa konstytucyjnego 20  20 
 Podstawy prawa administracyjnego 30  10  40 
 Decyzja administracyjna 10  10  20 
 Postępowanie administracyjne 15  21 
 Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa 15  21 
 Prawne podstawy systemu bezpieczeństwa narodowego 10  10 
 Ministerstwo obrony narodowej 15  15 
 Struktura i zadania administracji wojskowej 15  15 
10  Bezpieczeństwo teleinformatyczne 15  19 
11  Bezpieczeństwo przemysłowe 15  19 
12  Bezpieczeństwo osobowe 15  19 
13  System ochrony informacji niejawnych 10 14 
14  Mobilizacja 10  10 
15  Współczesne wojny i konflikty zbrojne 10  10 
16  RAZEM 225 48  273 

Przeczytaj, przemyśl, skontaktuj się
Kurs kończy się egzaminem, którego formę przedstawia kierownik kursu
Nie trać czasu na zbędne dojazdy, oszczędzaj swoje pieniądze, pobieraj naukę on-line

Współczesne bezpieczeństwo Militarne 

Po zakończeniu dwubiegunowego podziału świata, perspektywa dalszych losów ludzkości jawiła się jako wolna do wojen i konfliktów zbrojnych. Dalszy los Sojuszu Północnoatlantyckiego wielu polityków stawiało pod znakiem zapytania. Słynna teza gen. Ch. De Gaulle że ostatni dzień istnienie Układu Warszawskiego powinien być przedostatnim dniem istnienia NATO, zyskiwał coraz więcej zwolenników. Wydatki na siły zbrojne redukowano, podobnie jak i ich liczebność. Wojny i konflikty zbrojne jako sposób realizacji polityki wydawały się przeszłością. Ta przepiękna iluzja wielu intelektualistów nie przetrwała długo.

Wydarzenia, jakie miały miejsce na przełomie stuleci rozwiały tę intelektualną koncepcję. Dyfuzyjny rozpad Jugosławii; rosyjskie interwencje wojskowe w Czeczenii, rozpoczęte w okresie prezydentury B. Jelcyna i kontynuowane przez W. Putina; ataki z 11 września; atak cybernetyczny na Estonię; agresywna polityka Rosji wobec Gruzji i Ukrainy rozpoczęta aneksją Krymu, inspirowany i podsycany przez Rosję separatyzm antyukraiński w Ługańsku i Doniecku; są dobitnym potwierdzeniem tezy Clausewitza, że wojna jest formą realizacji polityki – jej dalszym ciągiem. Powyższa teza odnosi się również do trwającej od 22 lutego wojny ukraińsko – rosyjskiej.

Biorąc pod uwagę to, co zostało napisane powyżej, współczesne bezpieczeństwo militarne jest obszarem wiedzy i praktyki, który należy dogłębnie badać i studiować wykorzystując naukowe metody badawcze.

Kurs, który Państwu proponujemy wychodzi naprzeciw potrzebom posiadania określonej specjalistycznej wiedzy, jako warunku sine qua non w procesie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa militarnego. Wiedza taka jest potrzebna tym, którzy parają się zawodowo polityką, dyplmacją, studentom studiów nad bezpieczeństwem, żołnierzom i tym którzy zamierzają związać swoje życie z zawodowe z wojskiem, dziennikarzom i studentom dziennikarstwa. Adresujemy go również do tych, którzy uważają, że wiedza w tym obszarze jest im potrzebna.

PODSTWA PROGRAMOWA

L|P Przedmiot  Wykład  ćwiczenie  Razem
1 Podstawy teorii bezpieczeństwa 30 10 40 
Bezpieczeństwo narodowe wybranych państw 20  20 
Strategia i doktryna NATO po zimnej wojnie 10  10 
Bezpieczeństwo zewnętrzne UE 10  10 
Współczesne stosunki międzynarodowe 30  10  40 
Podstawy teorii wojen 20  20 
Wybrane wojny i konflikty zbrojne 30  10  40 
Infrastruktura krytyczna i jej znaczenie dla bezpieczeństwa 20  28 
Polska polityka bezpieczeństwa od roku 1991  20 28 
10 Siły zbrojne RP od roku 1991 - projekty i efekty 15 6 21
11 Zadania administracji w zakresie bezpieczeństwa narodowego 20 8 28
12 Gospodarka narodowa w procesie planowania obronnego 20 0 20
13 Współczesny terroryzm 20 8 28
14 Rola służb specjalnych w prognozowaniu zagrożeń o charakterze militarnym 10 0 10
15 ONZ w kreowaniu bezpieczeństwa globalnego 10 0 10
16 Podstawy międzynarodowego prawa wojennego i konfliktów zbrojnych 15 0 15
17 RAZEM 300 68 368

Przeczytaj, przemyśl, skontaktuj się
Kurs kończy się egzaminem, którego formę przedstawia kierownik kursu
Nie trać czasu na zbędne dojazdy, oszczędzaj swoje pieniądze, pobieraj naukę on-line

 


Oferta